Klub přátel

Jan Baxant

K začátkům hospice

Jan Baxant

V současné době, zvláště v letošním roce 20. výročí existence Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, si můžeme vybavit historické literární příběhy, pojednávající o životě, resp. posledních etapách životních cest starých a nemocných lidí v ústavech, kterým se, žel dosti nevhodně říkalo „starobince“, později „domovy důchodců“, ale i nemocniční „oddělení dlouhodobě nemocných, alias eldéenky“ a nyní, přece jen kultivovanějším způsobem „domy pro seniory“. Všechny tyto instituce se ve své době jistě s nejlepší vůlí snažily usnadnit starším, často opuštěným a mnohdy už tělesně nepohyblivým lidem zpříjemnit poslední chvilky pozemského života. Charitní i sociální státní ústavy vykonaly nepochybně mnoho dobrého.

V porevolučních letech na přelomu tisíciletí si mnozí křesťansky smýšlející lidé uvědomovali určitý nedostatek ve výčtu všech dobročinných ústavů zřizovaných ve prospěch nemocných. Zjišťovalo se, že chybí vedle jistě solidních nemocničních oddělení pro umístění nemocných v terminálním stavu, ještě cosi, co by svým uspořádáním a celkovou atmosférou péče v doprovázení, doslova v tom nejlepším smyslu slova suplovalo domov, domácí prostředí. Tam přece bychom i my, v blízkosti svých drahých, obklopeni jejich obětavou láskou, prostě doma, sami chtěli potkat svou vlastní „sestřičku“ smrt.

Myšlenka hospicové služby se před 20 lety objevila i v Litoměřicích. Samozřejmě je evidováno, kolik našich bližních bratří a sester se loučilo se světem právě pod střechou litoměřického Hospice sv. Štěpána. Možná, že by se dalo i zjistit, kolik mší svatých bylo odslouženo a kolik modliteb pod stejnou střechou bylo za ono dvacetiletí předneseno k Bohu jak z bolavých duší samotných nemocných, tak i obětavých zaměstnankyň a zaměstnanců hospice.

Co se však, domnívám se, nedá spočítat, je intenzita Kristovy přítomnosti, nelze sestavit soupis poskytnutých nebeských darů a milostí dobrého Boha v místech a prostoru, kde kdysi stávala porodnice. Tehdy tam noví malí lidé spatřovali světlo světa, nyní tam opět lidé, obtíženi svými bolestmi, ale obklopeni dobrotou hospicových pečovatelek a pečovatelů, spatří Boží světlo při setkání ve smrti s Ním. Dvacetiletému Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích a všem jeho zaměstnancům, zakladatelům a dobrodincům, gratuluji a Boží požehnání všem ze srdce vyprošuji.

+ Jan Baxant   

Mons. Jan Baxant
biskup litoměřický
 

 

nahoru